005 | Luyện nghe tiếng Đức

Luyện nghe tiếng Đức trong giai đoạn sơ cấp và trung cấp như thế nào? Làm sao để luôn giữ được động lực tập nghe? Những hoạt động gì bổ trợ tốt cho việc phát triển khả năng nghe tiếng Đức? Huân sẽ chia sẻ từ chính kinh nghiệm học tiếng Đức từ khi bắt đầu cho đến khi thi đậu B2 của mình.

Leave a Comment