Cách để mua và kích hoạt thẻ sim tại Đức lần đầu

Cách để mua và kích hoạt thẻ sim tại Đức lần đầu

Cuộc sống ở Đức
Khi du học Đức, bạn sẽ cần 1 chiếc sim điện thoại để có thể liên lạc và kết nối...

A2.2 Verb: lassen

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Adjektivdeklination: ohne Artikel

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Indirekte Frage

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Temporale Präpositionen

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Lokale Präpositionen II

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Konjunktion: deshalb

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Lokale Präpositionen

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Passiv – Präsens

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Komparation

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Adjektivdeklination: unbestimmter Artikel

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Konjunktion: trotzdem/obwohl

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Konjunktiv II

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

A2.2 Adjektivdeklination: bestimmter Artikel

Flipped Classroom
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:
entdecken – erfinden

entdecken – erfinden

Học tiếng Đức Từ vựng
[Lỗi thường gặp - Typische Fehler] "𝗲𝗻𝘁𝗱𝗲𝗰𝗸𝗲𝗻 - 𝗲𝗿𝗳𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻"
1 2 3 22

Đừng copy nhé!