melancholie

die Melancholie – Từ vựng của ngày

▪️??̛̀ ??̂? ???: die Melancholie, -n

▪️?????????: Zustand der Schwermut oder Depression, psychische Niedergeschlagenheit, große Traurigkeit

? trạng thái u sầu hay trầm cảm, suy nhược tinh thần, buồn bã

▪️ ????????: In der Psychologie wird der Begriff Melancholie heute durch den Begriff Depression ersetzt.

? Trong tâm lý học, thuật ngữ u sầu đang được thay thế bằng thuật ngữ trầm cảm.

melancholie

Leave a Comment