hinterlistig (adj): láu cá

– hinterhältig: lén lút, xảo quyệt (sneaky)

→ Harmlosigkeit vortäuschend, aber Böses bezweckend

giả vờ vô hại nhưng có mục đích độc ác

+ ein hinterhältiger Mord: một vụ ám sát lén lút

+ ein hinterhältiger Mensch: một con người xảo quyệt

– heimtückisch: nham hiểm, quái ác

(insidiously)→ harmlos erscheinend, dabei aber sehr gefährlich

nhìn có vẻ vô hại, nhưng rất nguy hiểm

+ eine heimtückische Krankheit: một căn bệnh quái ác

+ ein heimtückischer Plan: một thủ đoạn nham hiểm

– arglistig: mưu mẹo, gian dối

→ Harmlosigkeit vortäuschend, aber Böses bezweckend

giả vờ vô hại nhưng có mục đích độc ác

+ arglistige Täuschung: nói dối mưu mẹo

Leave a Comment