artikel

Định nghĩa

1. Mạo từ không xác định (unbestimmter Artikel) là gì và khi nào ta dùng Mạo từ không xác định (unbestimmter Artikel)?

  • Mạo từ không xác định (unbestimmter Artikel) là: ein (giống đực), eine (giống cái), ein (giống trung).
  • Lưu ý: Mạo từ không xác định (unbestimmter Artikel) không có dạng số nhiều. 
  • Ta sử dụng Mạo từ không xác định (unbestimmter Artikel) khi:
    • cần đề cập đến đơn vị là 01 (một) của danh từ đó.
    • nói về những sự vật chung chung.

Ví dụ:

  • Ein Kuchen ist so wenig!

(Một cái bánh là quá ít!)

  • Ein Mensch hat 2 Augen.

(Một người thì có 2 cái mắt.)

  • Eine Frau geht einkaufen.

(Một người phụ nữ đi mua sắm.)

2. Biến cách của Mạo từ không xác định (unbestimmter Artikel)

NominativAkkusativDativ
Giống đựcein Stuhleinen Stuhleinem Stuhl
  Giống cái  eine Blumeeine Blumeeiner Blume
  Giống trungein Handyein Handyeinem Handy
  Số nhiều

Bài tập

Các bài tập

Leave a Comment