artikel

Định nghĩa

1. Mạo từ xác định (bestimmter Artikel) là gì và khi nào ta sử dụng Mạo từ xác định (bestimmter Artikel)?

  • Mạo từ xác định (bestimmter Artikel) là: der (giống đực), die (giống cái), das (giống trung), die (số nhiều).
  • Ta sử dụng Mạo từ xác định (bestimmter Artikel) khi:
    • Nói về những sự thật hay những sự vật hiển nhiên mà ai cũng biết.
    • Nói về những điều, những sự vật cụ thể.

              Ví dụ:

  • Die Erde ist rund. 

(Trái đất có dạng hình cầu.)

  • Das Buch gehört mir. 

(Cái cuốn sách đó thuộc về tôi.)

  • Anna ist die Freundin von John.

(Anna là bạn gái của John.)

2. Biến cách của Mạo từ xác định (bestimmter Artikel):


NominativAkkusativDativ
Giống đựcder Lehrerden Lehrer  dem Lehrer
Giống cáidie Taschedie Tascheder Tasche
Giống trung          das Autodas Autodem Auto
Số nhiềudie Autosdie Autosden Autos

Bài tập

Các bài tập

Leave a Comment