aendern-veraendern-wechseln

(sich) ändern – (sich) verändern – wechseln

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“(????) ?̈????? – (????) ????̈????? – ????????”

? Đâu là sự khác nhau giữa 3 từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn ?

aendern-veraendern-wechseln
aendern
veraendern
wechseln

Leave a Comment