treu (adj): chung thuỷ/ trung thành

→ zu einem Menschen, Gedanken oder einer Abmachung haltend

giữ cho một người, suy nghĩ hoặc thỏa thuận

+ Hunde sind treue Tiere. → treu sein

Chó là loài động vật trung thành.

– dauerhaft: lâu dài

→ lange Zeit, für immerthời gian dài, mãi mãi

+ eine dauerhafte Regelung/ Beziehungmột quy định/ mối quan hệ lâu dài

– beständig: ổn định/ đều đặn

→ für einen langen Zeitraum, konstant, stabil

cho một khoảng thời gian dài, liên tục, ổn định

+ Wir sind froh über den beständigen Frieden

Chúng tôi vui về hoà bình lâu dài.

– zuverlässig: đáng tin cậy

→ man kann sich darauf / auf diese Person verlassenbạn

có thể dựa/ tin tưởng vào người này

+ Sie ist sehr zuverlässig. Ich kann mich immer darauf verlassen, dass sie mir hilft.

Cô ấy rất đáng tin cậy. Tôi luôn có thể tin tưởng vào cô ấy để giúp tôi.

Leave a Comment